Lage Zwaluwe

Uw privacy

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. In de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) is dat wettelijk vastgelegd. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. Ik ben wettelijk verplicht op de factuur privacy-gevoelige informatie te vermelden. Door een privacy-verklaring in te vullen, kunt u daar bezwaar tegen maken. Download deze hier.
Als eerstelijnspraktijk stel ik samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zend ik aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u toestemming gegeven heeft uw huisarts te informeren.

De rekening en uw privacy

Bij het factureren van verzekerde zorg zijn psychologen verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen die voor de BGGGZ gesteld zijn, bv. eisen door het College van Zorgverzekeraars (CVZ) en de WMG (Wet marktordening gezondheidszorg). Eén van de eisen is het aanleveren van een MDS (minimale dataset curatieve GGZ – lees meer hieronder). U mag daar bezwaar tegen maken. Persoonlijk ben ik van mening dat het doorgeven deze dataset een aantasting is van uw privacy. De wettelijke regels hierover hebben als uitgangspunt. “Alleen medewerkers die daadwerkelijk een behandelrelatie hebben met de patiënt, mogen toegang hebben tot de patiëntgegevens, of indien toegang nodig is voor de afwikkeling van de behandeling”. 

Downloaden van privacyverklaring

U kunt het bijgaande formulier hier downloaden en invullen, waarin u kunt aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van privacy-gevoelige informatie.

Alleen met zo’n formulier hoef ik uw gegevens niet aan te leveren.

Lees hier meer informatie als u wilt lezen over de regels rondom uw dossier

 

 

 

 


 

Verplichtingen voor administratie en factuur 2014

 

Artikel 4. Registratieverplichtingen

4.1 De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de juiste registratie.

4.2 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de Basis GGZ meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolg-prestatie chronisch.

4.3 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

4.4 De daadwerkelijke verleende behandelcomponenten worden geregistreerd.

4.5 Indien meerdere behandelaars bijdragen aan het uitvoeren van

een behandelcomponent, wordt deze component slechts eenmaal

geregistreerd.

4.6 Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.

4.7 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat

een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

Artikel 5. Minimale Dataset Basis GGZ

5.1 De minimale dataset Basis GGZ omvat per gedeclareerde prestatie de volgende gegevens:

1. Zorgaanbieder

– Unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code)

2. Hoofdbehandelaar

– AGB-code en beroep

3. Verwijzer

– AGB-code

4. Patiëntgegevens

oNaam patiënt

oGeboortedatum

oGeslacht

oPostcode (4 cijfers)

oBurgerservicenummer1

oUnieke identificatie zorgverzekeraar (conform UZOVI-register)

5. Behandeltraject per patiënt

– Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek

– Prestatie bij eindigen van het behandeltraject

– Gedeclareerde prijs

– Stoornis volgens DSM-IV (hoofdniveau)

– ROM (ja/nee)

– Begindatum behandeltraject

– Einddatum behandeltraject

– Geleverde behandelcomponenten:

oIntake, diagnostiek, ROM en verslaglegging

oAanvullende diagnostiek

oFace-to-face behandeling2

oE-health behandeling

oGespecialiseerde behandeling

oConsultatie

– Per behandelcomponent wordt geregistreerd:

oHoofdbehandelaar

obetrokken beroep(en) conform beroepentabel GGZ

oaantal minuten directe en indirecte tijd per betrokken beroep

– Niet tot het verzekerde pakket behorende zorgactiviteiten

– Indien van toepassing: aantal OVP consult

– Indien van toepassing: aantal OVP verblijf

– Afsluitreden:

oPatiëntprofiel patiënt voldoet niet aan patiëntprofiel Basis GGZ (geen DSM stoornis)

oPatiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel Basis GGZ

oOverlijden Patiënt

o365 dagen

oNo show patiënt

oBehandeling afgerond

oOverig

5.2 In uitzondering op artikel 5.1 wordt voor de Transitieprestatie in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:

– Prestatie

– Gedeclareerde prijs

– Stoornis ja/nee

– Begindatum behandeltraject

– Einddatum behandeltraject

– Aantal minuten directe en indirecte tijd hoofdbehandelaar en diens beroep

– Aantal minuten directe en indirecte tijd medebehandelaars en diens beroep

 

 

Bron: http://www.nza.nl/141224/193327/NR-CU-530_Generalistische_basis_GGZ.pdf

>>TOP<<

http://www.nza.nl/141224/193327/NR-CU-530_Generalistische_basis_GGZ.pdf